คุณรู้จักสื่อดีแค่ไหน

ครั้งนี้จะน่าจะมาสนทนาถึงสภาพของสื่อที่เราทั้งหลายติดตามเสพข่าวสารจากสื่อที่นำชักจูงข่าวสารหลากหลายหลายรูปแบบให้เราได้คิดวิเคราะห์ หากข้าพเจ้าเข้าใจพร้อมด้วยมีความรับรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสื่อนั้นๆ ฉันจะอาจคือผู้เสพข่าวสารอย่างมีความสุขพร้อมกับได้ประโยชน์จากสื่อเหล่านั้นอย่างเต็มที่ กระผมแบ่งสื่อออกคือ 4 กลุ่มทั้งนี้
สื่อระหว่างบุคคล เป็นสื่อที่ประชาชนใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ไกลไกลกัน คือสื่อที่ใช้เฉพาะบุคคล มีลักษณะคือส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับการสื่อสารในขณะนั้น ๆ เป็นต้นว่า โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ เฟสบุค เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ทำภาระช่วยให้การส่งสารระหว่างผู้ส่งถึงผู้รับที่อยู่ไกลห่างเหินกัน สามารถสื่อถึงกันอย่างราบรื่น

สื่อมวลชน กระผมเรียกกลุ่มผู้สร้างภาระสื่อสารข่าวว่าสื่อมวลชน มี่หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารหรือว่าผู้ชม เป็นจำนวนมากๆในเวลาเดียวกันได้ โดยทั่วไปแล้วสื่อมวลชน เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ พร้อมด้วยสมัยนี้ประกอบถึงเวปไซด์สื่อออนไลน์ทั้งหลาย สื่อมวลชนนี้มีประโยชน์ในแง่ของการเผยแพร่ข่าวสารไปคงมวลชน ได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว
สื่อเฉพาะกิจ เป็นสื่อซึ่งถูกพัฒนาขึ้นไปเพื่อใช้เพื่อให้แจ้งข่าวสารในหน่วยงาน แอคทีวีตี้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โควตาและกลุ่มผู้รับข่าวสารมีสภาพที่แน่นอน เมื่อเทียบกับสื่อมวลชนแล้ว สื่อเฉพาะกิจ จะคงจะแคบกว่าในแง่ของการเข้าถึงผู้รับสาร เป็นต้นว่า นิตยสารเพื่อจะการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานต่างๆนั่นเอง
สื่อประสม ตัวอย่างเช่น การนำสื่อทั้ง 3 สไตล์ ข้างต้น ไปใช้ในการสื่อสารอันจะอาจทำให้การสื่อสารในครั้งนั้น ๆ มีประสิทธิผลเติมเยอะแยะขึ้น
หากผมมีการใช้โดยรู้จักข้อดีและข้อเสียของสื่อแต่ละประเภท เข้าใจ ถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมการรับข่าวสาร มีการคิดวิเคราะห์ใช้สื่อให้เหมาะแก่วัตถุประสงค์ในการสื่อสารแล้ว ประสิทธิผลของการสื่อสารครั้ง ๆ นั้น ก็จะจะเสริมหลากหลายขึ้นอีกด้วย